Pædagogiske værdier

Lyngby Friskoles SFO skal være et sted, hvor børn elsker at være og lære. Et sted der skaber de bedste rammer for børnenes udvikling og læring og et sted, hvor man tør være sig selv. Vi tror på, at nærvær og tryghed er forudsætninger for at kunne blomstre som menneske og at det fundament er afgørende for den enkelte trivsel såvel som for fællesskabet. Vi vægter det sociale fællesskab højt og ser interaktioner på tværs af alder og køn som vigtige faktorer i barnets udvikling samtidig med, at barnet skal betragte SFO'en som sit naturlige habitat, hvor deres meninger og holdninger bliver taget seriøst – faktorer vi hele tiden prøver at udvikle og imødekomme igennem de pædagogiske aktiviteter vi tilrettelægger og de voksne børnene møder i deres hverdag.

Vi tør godt sige, at vores SFO er et helt særligt sted med nærvær, humor, faglighed og højt til loftet. Her er plads til alle og plads til at kunne fordybe sig, fjolle, græde, lege, eksperimentere, undres, lære og være. Følgende aspekter håber vi at børnene besidder, når de skal videre fra vores SFO og ud i livet:

- At kunne indgå i et fællesskab trods forskelligheder

- At hjælpe til i hverdagen, som en naturlig fælles omtanke og ikke af pligt

- At have mod til, at tage nye udfordringer op

- At man som ældre barn hjælper de mindre

- At tage et fælles ansvar og forstå vigtigheden heraf

- At have udviklet en tillid til professionelle voksne

- At kunne samarbejde og finde løsninger

- At kunne træffe selvstændige beslutninger

SFO’ens værdigrundlag baserer sig på følgende værdier:

Kreativ tænkning
​I SFO’en ser vi ser kreativitet som en tilgang til verden, som et dannelses-element, som kan udfordres og udvikles. Et udvidet kreativitetsbegreb er med til at nuancere de pædagogiske tiltag, så man kan få øje på aktiviteternes nye og eksperimenterende muligheder. I optikken af ovenstående har vores pædagogiske intentioner og SFO’ens rammer et stort potentiale i forhold til udvikling af børnenes kreativitet og entreprenørskab.

Vi lægger vægt på æstetiske processer, eksperimentering og frihed til at udforske den kunstneriske verden gennem forskellige kreative værksteder, hvor vi er nysgerrige på metoder og materialer. Vi giver i høj grad plads til den procesorienterede tilgang til kreativitet og undgår til en hver tid vurderinger, som begrænser eller spænder ben for den kreative tænkning, men udfordrer og bidrager i stedet til processen. Vi er ikke bange for at prøve tingene af, bryde ud af rammerne og se hvad der sker. En papkasse kan blive til meget...


​Robusthed
​Vi ser robusthed som en forudsætning for at kunne navigere i den komplekse verden vi lever i. Børn skal forholde sig til mange skift, mange holdninger og indflydelser, normer, opfattelser og muligheder. Når vi tænker robusthed, så tænker vi det ikke som en ydre styring af en præstationsorientering, hvor man skal leve op til et ydre resultatmål. Vi tænker robusthed som en indre værdi. Vi skal lære børn at have styrke til at sige nej og til at sortere og vælge fra og til at kende deres egne grænser.

Nærvær & Tryghed
​Vi mener, at de voksnes evne til at tage kontakt og være nærværende er af afgørende betydning for trivsel og det gode udviklingsrum. De relationer vi har til børnene skal være autentiske og trygge. Derfor bestræber vi os altid på at give os tid til at være til stede, lytte og hjælpe. Ligeledes er tryghed den absolutte forudsætning for udvikling, trivsel og gode relationer. Både nærvær og anerkendelse er med til at skabe rammerne herfor, men også vores fysiske forhold på skolen; her kender vi alle hinanden og vi hjælper og ser hvert enkelte barn og voksne. Det gør vi f.eks. igennem venskabsvenner, talentshow, aktiviteter på tværs og tværprofessionelt samarbejde.

Frihed
​Vi lægger stor vægt på, at børnenes hverdag er baseret på motivation og frihed til at vælge. Vi anser SFO’en som et fysisk og mentalt åndehul, hvor børnene kan få lov til at træffe det frie valg. Det udelukker ikke struktur, rammer og gensidige forventninger, som vi mener ligeledes er afgørende for at skabe optimale vilkår for at kunne mærke efter og træffe valg.

Leg
​Leg er en grundlæggende måde for børn at være i verden. I leg oplever, udforsker og eksperimenterer børn med deres indre og ydre liv - alene og sammen med andre. Når børn leger, får de mulighed for at udfolde sig i øjeblikket og for at udvikle sig. Det er derfor en afgørende pædagogisk opgave at genkende og understøtte leg og forskellige former for leg hos alle børn. Derfor anser vi det som vores fornemmeste opgave at facilitere rammerne for den gode leg i vores SFO samt at give tid til legen og tryghed og frihed i den.

Demokrati
​Demokratisk dannelse starter tidligt i barndommen. Der er derfor gode grunde til at arbejde med demokrati og medbestemmelse i skole og SFO. Når vi arbejder målrettet med at inddrage børneperspektiver, støtter vi børnene i at opleve medbestemmelse, udvikle selvstændighed og forståelse for fællesskab og demokrati.

Vi forsøger så vidt muligt at inddrage børnene i tilrettelæggelsen af deres egen hverdag og de aktiviteter den skal rumme. Det gør vi blandt andet gennem børnemøder og dialog i hverdagen. Og vi er nysgerrige på børnenes holdninger og synspunkter og stiller os som udgangspunkt reflekterende og åben over for dem. Medindflydelse fremmer både evnen til at træffe valg, føle ejerskab og giver børnene en begyndende forståelse af det samfund, som de er en del af.

Fællesskab

Når børn knyttes sammen i en hverdag gennem tre år, påtager vi os et pædagogisk ansvar for at skabe et fællesskab, hvor der er plads til forskellighed og mental mobilitet. Det bestræber vi os på hver dag, ved at italesætte fællesskabet og ved at anerkende, at alle kan og skal bidrage med noget og netop dét gør Lyngby Friskoles SFO til et givende, sjovt og rart sted at være. Alle er noget i kraft af sig selv. 

Sanne, SFO-leder

"Vi tør godt sige, at vores SFO er et særligt sted - et helt særligt sted med hjertevarme, humor, faglighed og højt til loftet. Her er plads til alle. Plads til at kunne fordybe sig, fjolle, græde, lege, eksperimentere, undres, lære og være. Vi ser SFOén som et fysisk og mentalt åndehul, hvor børnene kan få lov til at træffe deres egne valg. Derfor er vores fornemste opgave at facilitere rammerne for den gode leg og at give tid til den, trygheden og friheden til den samt at være nærværende og til stede for børnene, lytte til dem og hjælpe dem med deres leg, projekter og deres opbygning af fællesskaber. Det er jo deres fritid, de bruger sammen med os."

Kontakt skolen

Ring til Lyngby Friskole på: 4588 7576

eller send en mail til kontor@lyngbyfriskole.dk

Henvendelser besvares hurtigst muligt.

Cookiedeklaration

Lyngby Friskole

CVR​: 54933614

Gammel Bagsværdvej 37, 2800 Kgs. Lyngby​

Klik her for rutevejledning